Головна
Новини
Про організацію
Голова УСВА
Публікації
Електронні книги УСВА
Акції
Документи
Нормативні документи
Ветеранські закони
Фотогалерея
Зв`язок
Музей
Реабілітація
Питайте-відповідаємо
Локальні війни
Анонси
Книга вдячності
Організації УСВА
Сайти ветеранів
 


Погода
Погода!


22699653 Відвідувачів
Міністерство оборони
Президент України Офіційне інтернет-представництво
Боевое Братство
Орденские планки – ветеранам
Урядовий портал
Укрінформ
Фінансовий звіт Надрукувати Надіслати електронною поштою
                                           

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

                                                                                 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

                                                                   

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

   

2018

01

01

Підприємство

УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ

 

за ЄДРПОУ

 

00039864

Територія

Україна

 

за КОАТУУ

 

8039100000

Організаційно-правова
форма господарювання

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

 

за КОПФГ

 

 

Вид економічної діяльності

Діяльність інших громадських організацій

 

за КВЕД

 

94.99

Середня кількість працівників, осіб

12

                             

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

                             

Адреса, телефон

                                                                     
                                                                                 
               

1. Баланс

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

               

на 31 грудня 2017 р.

                                           
                                                                                 

Актив

Код
рядка

На початок звітного року

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби:

1010

 

 

первісна вартість

1011

 

 

знос

1012

(                        )

(               )

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

 

 

у тому числі готова продукція

1103

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом II

1195

 

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття

1200

 

 

Баланс

1300

 

 

                                                                                 

Пасив

Код
рядка

На початок звітного року

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

 

 

Додатковий капітал

1410

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

 

Неоплачений капітал

1425

(                                )

(                                     )

Усього за розділом I

1495

 

 

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення

1595

 

 

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

довгостроковими зобов'язаннями

1610

 

 

товари, роботи, послуги

1615

 

 

розрахунками з бюджетом

1620

 

 

  у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов'язання

1690

 

 

Усього за розділом III

1695

 

 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

Баланс

1900

 

 

                                                                                 

2. Звіт про фінансові результати

за 31 грудня 2018 р.

                                                 

Форма № 2-м

               
                                                 

Код за ДКУД  

1801007

                                                                                 

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

 

 

Інші операційні доходи

2120

 

 

Інші доходи

2240

 

 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(                                )

(                                     )

Інші операційні витрати

2180

(                                )

(                                     )

Інші витрати

2270

(                                )

(                                     )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(                                )

(                                     )

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

 

 

Податок на прибуток

2300

(                                )

(                                     )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

 

 

                                                                                 
 

Керівник

                     

 

                   

Червонописький С.В.

 
                                       

(підпис)

                   

(ініціали, прізвище)

 
                                                                 
 

Головний бухгалтер

                     

 

                   

Новікова О.І.

 
                                       

(підпис)

                   

(ініціали, прізвище)

 

 

 
< Попередня   Наступна >

 

 
 
© 2005-2018, Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)
www.usva.org.ua
pressusva@ukr.net
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на usva.org.ua обязательна.
Редакция usva.org.ua может не разделять точку зрения авторов статей
и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.


Украинская Баннерная Сеть
Защитники родины - Сайт о русских солдатах. Rambler's Top100 Rambler's Top100 Сервис авто регистрации в
каталогах, статьи про раскрутку сайтов, web дизайн, flash,
photoshop, хостинг, рассылки; форум, баннерная сеть, каталог
сайтов, услуги продвижения и рекламы сайтов